Barcelona

Imatge destacada
Albert Castellanos

Pressupostos 2019: expectatives i coherència

Des del Govern aquestes últimes setmanes hem començat a treballar en l'elaboració dels pressupostos pel 2019. És cert que el debat i l'eventual aprovació d'uns pressupostos posarà a prova la capacitat del Govern d'arribar a consensos parlamentaris prou amplis per prendre una de les decisions més importants de l'any: com gestionem els recursos que actualment estan assignats a la Generalitat de Catalunya? I a la vegada si volem que sigui un debat útil, cal que siguem molt conscients de què estem parlant. Saber de què estem parlant és, en definitiva, ser conscients del marge de maniobra real que hi ha en uns pressupostos com els nostres. En aquesta entrada em limito a explicar quines són les principals limitacions que cal tenir present i que ja vaig avançar en aquest fil de twitter.

1. Model de finançament
El 93 per cent dels ingressos del pressupost de la Generalitat estan determinats pel model de finançament. Gairebé un 79 per cent provenen de bestretes de la recaptació impostos en els que no tenim atribuïda cap capacitat de gestió, recaptació, liquidació o inspecció (com és el cas de l'IRPF, l'IVA o els Impostos Especials) i alguns dels fons (transferències) que completen el model i dels quals Catalunya n'és beneficiària. El 14 per cent restant el complementen els mal anomenats tributs cedits totalment: Impost sobre successions i donacions, Impost sobre transmissions patrimonials,...Dic 'mal anomenats' ja que per bé que la seva gestió conforma bona part de les funcions que té encomanades l'Agència Tributària de Catalunya, alguns també queden afectats per normativa bàsica estatal - l'impost de successions n'és un bon exemple -.

Una de les principals funcions d'aquest model de finançament és redistribuir de forma poc transparent els recursos entre els territoris de l'Estat. És a dir, la Generalitat de Catalunya no compta amb els ingresos que es generen al territori (capacitat fiscal) per gestionar el seu pressupost sinó amb el que li assigna el model (recursos totals).
Últims articles