Barcelona

Poblenou-Besòs

Notícia

15a Assemblea Local d’ERC Poblenou-Besòs


Benvolgut / benvolguda,
 
D’acord amb els Estatuts d’ERC, em plau convocar-te a la 15a Assemblea Local d’ERC Poblenou-Besòs que celebrarem el dissabte 17 de setembre de 2016 a les 11.00h al casal Roc Boronat d’ERC Poblenou–Besòs (Carrer d’Espronceda 76).
 
Amb la següent proposta d’ordre del dia:
 
1. Elecció de la Mesa.
2. Aprovació de l’ordre del dia.
3. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
4. Informe de la Presidència local sortint i informe econòmic.
5. Presentació de candidatures a la Presidència i a l’Executiva local.
6. Elecció de la Presidència i de l'Executiva local.
7. Votació del pla de treball 2016-2019.
8. Votació del pressupost 2015-2016.
9.Torn de paraules.
 
Us recordem que per poder participar amb dret a vot a l’Assemblea Local cal que estigueu al corrent de pagament una setmana abans de la data de celebració, en aquest cas el 10 de setembre de 2016. Els simpatitzants i amics d’ERC Poblenou-Besòs, podran participar amb veu però sense vot. Així mateix us informem que per poder accedir a un càrrec orgànic caldrà estar al corrent del compliment de la Carta Financera.
 
El termini màxim de lliurament de candidatures a la Presidència i Executiva local serà el 5 de setembre a les 18:00h. Les candidatures és lliuraran presencialment a la Comissió Organitzadora al casal Roc Boronat (Carrer d’Espronceda 76).Aquestes s’hauran d’entregar amb la signatura de conformitat de totes les persones integrants. Les candidatures han d'incloure un programa d'actuació.
 
Per a dubtes o aclariments podeu adreçar-vos a qualsevol dels membres de la Comissió Organitzadora:
 
Atentament,
Jordi Rallo i Casanovas
President d’ERC Poblenou–Besòs