Barcelona

Poblenou-Besòs

Notícia

Propostes d'ERC al Plenari del Districte de Sant Martí (3/5/18)


Avui dijous 3 de Maig és dia de Plenari al Districte de Sant Martí, com a cada plenari, des d’ERC i per boca dels seus representants, presentem i defensem diverses propostes, preguntes i precs per a millorar els nostres barris i la vida dels seus veïns.

En aquesta ocasió presentem una proposició sobre els Jardins del Doctor Trueta, també un prec referent al parc de Trinxant-Meridiana. També preguntem per l’abast de les ocupacions d’habitatges als diferents barris i la seva tipologia i per la (no) convocatòria encara de la Comissió de Seguiment i Manteniment de Gran Via. Finalment proposem també una Declaració Institucional, impulsada des del Jovent Republicà de Sant Martí, en record a Guillem Agulló i repulsa dels actes de caire feixista que han tingut lloc als nostres barris. Exposem a continuació les propostes realitzades i un breu explicació de les mateixes.

 
Proposició relativa als Jardins de Doctor Trueta:

Els Jardins del Doctor Trueta, al Poblenou, es troben en una situació de degradació del conjunt. Es fa patent la necessitat de reparar diferents espais de la plaça i també és patent la necessitat de remodelar algunes zones per la seva accessibilitat, existència d’incivisme i necessitat d’un canvi d’usos, i millorar la seguretat pels usuaris i usuàries. Tenint en compte les consultes realitzades temps enrere al govern municipal sobre la qüestió i les propostes pròpies que el Casal Roc Boronat té per als jardins, volem:

"Instar al Regidor del Districte de Sant Martí a que, en un període no superior a tres mesos, iniciï les accions suficients i necessàries per tal de dur a terme la remodelació dels Jardins Doctor Trueta i que es dugui a terme amb el consens de tots els actors implicats (veïns, veïnes, escola, AFA, comerç, etc.), tot complint els criteris d’accessibilitat universal."
 

Prec relatiu a la Plaça Camp de l’Arpa:

Atès el risc que representa la proximitat de les taules de ping-pong de la plaça Camp de l’Arpa als carrers Trinxant i Avinguda Meridiana, preguem:

"Que el govern municipal del districte dugui a terme una canvi d’ubicació de les taules de ping-pong de la plaça Camp de l’Arpa (Trinxant – Meridiana) per tal de garantir la seguretat de les persones que hi juguen i d’evitar accidents, ja que amb la ubicació actual moltes pilotes surten a la via pública amb el risc d’accident que aquest fet comporta."
 

Pregunta relativa a les ocupacions d’habitatges:

Atès que el dret a l’habitatge és un dret fonamental. Atès que és una obligació de l’administració d’assegurar el compliment dels drets i d’aquest en particular. Atès les dificultats detectades en aquest sentit en el nostre districte. Atès que aquesta problemàtica ha derivat en la necessitat per part d’algunes famílies a trobar solució mitjançant l’ocupació, preguntem:

"Quants pisos ocupats té detectats el govern del Districte de Sant Martí en el territori, quin és el tipus de propietat dels habitatges (privats, bancs, municipals,...), quin tipus d’ocupació s’hi dóna, quines mesures s’han pres i quines es tenen previstes? Que tot això ens sigui detallat barri a barri i se’ns lliuri resposta per escrit a tots els grups durant el decurs del plenari."

 
Seguiment relatiu a la Comissió de Seguiment i Manteniment de Gran Via:

Atès que en el plenari del dia 1 de desembre de 2016 es va acceptar el prec presentat pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya al Consell Plenari del Districte de Sant Martí sobre la comissió de seguiment de la Gran Via, demanem:

"Que el govern informi de l’estat en que es troba el prec d’ERC acceptat en el plenari del 1 de desembre de 2016, és a dir: Que el govern del districte de Sant Martí convoqui en un període no superior a tres mesos la Comissió de Seguiment i Manteniment de la Gran Via conforme amb el que es va establir en el moment de signar el compromís. Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada copia per escrit de la resposta oral."
 

Podeu trametre les vostres propostes i consultes a poblenou@esquerra.cat o a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania del Casal Roc Boronat (prem aquí per veure els horaris).