Barcelona

Sant Martí

Notícia

Propostes d'ERC al Plenari del Districte de Sant Martí (06/03/19)


 
Avui dimecres 6 de març és dia de Plenari al Districte de Sant Martí, com a cada plenari, des d’ERC i per boca dels seus representants, presentem i defensem diverses propostes, preguntes i precs per a millorar els nostres barris i la vida dels seus veïns.

En aquesta ocasió presentem una proposició sobre la defensa per part de l’Ajuntament i els actors polítics dels drets socials i fonamentals. També fem un prec per a que les necessàries obres de reurbanització del carrer Paraguai es facin coordinadament i en conjunt amb les de Pere IV actualment en marxa, i una pregunta per  a saber  què fa el govern municipal enfront actual excés de trànsit rodat al carrer Rogent degut a les obres del barri del Clot i Camp de l’Arpa.

Finalment proposem també una Declaració Institucional en pro del Sàhara Occidental. Exposem a continuació les propostes realitzades i un breu explicació de les mateixes.
 
Proposició:
“Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:
 
Que el districte de Sant Martí i els seus representants polítics es comprometin de manera ferma i efectiva a combatre, dins i fora de les institucions, tots aquells plantejaments, propostes polítiques i actituds autoritàries que atemptin contra els valors democràtics, de cohesió i convivència de què ens hem dotat, denunciant, si s’escau, a tots aquells que les fomentin i/o hi actuïn amb connivència.
 
Que el districte de Sant Martí, i els seus representants polítics es comprometin de manera ferma i efectiva amb els drets socials i fonamentals dels seus ciutadans, els individuals i els col·lectius.
 
Que el districte de Sant Martí, i els seus representants polítics es comprometin de manera ferma i efectiva a afrontar de manera compartida els reptes de l’agenda de ciutat tot respectant i defensant els principis esmentats.”
 

 Prec sobre el carrer Paraguai:
“Que el govern del Districte de Sant Martí, dugui a terme les accions suficients i necessàries per tal de garantir que la reforma del carrer Paraguai i el seu entorn es faci al mateix temps que s’està fent la reforma del carrer Pere IV.”
 

Pregunta sobre el carrer Rogent:
Quines accions té previstes el govern per minimitzar l’impacte de les obres al barri del Clot-Camp de l’Arpa en especial per evitar l’ús excessiu i, no permès, dels vehicles privats pel carrer Rogent i el deteriorament i pel retorn de la circulació dels autobusos pel carrer Mallorca tal i com constava en el projecte d’obres?