Barcelona

Nou Barris

Notícia

L'estat de les àrees per a gossos del Districte

Esquerra va presentar al Districte una Demanda de Seguiment. Demanarem que s’informi de l’estat d’execució de la proposició aprovada pel Consell de Districte del dia 9 d’octubre de 2010 amb el següent contingut:

«Que el govern del Districte de Nou Barris es comprometi a dur a terme abans de final d’any lesactuacions urgents necessàries per a deixar en condicions òptimes d’ús les àrees per a gossos delDistricte existents i desencallar els projectes aturats. Aquestes actuacions han de tenir en compte, coma mínim:
- Executar les millores reclamades pels usuaris de l’Àrea d’Esbarjo de Gossos de Prosperitat, amb la instal•lació de doble porta, millora dels subministrament d’aigua i de les condicions d’higiene i manteniment, entre d’altres.
- Executar les obres necessàries de correcció per a posar en condicions d’ús òptim i poder obrir al públic
l’Àrea de Gossos del Parc de la Guineueta.
- Que s’inclourà en el procés del PAD la definició d’un espai consensuat amb veïnes, veïns i usuaris -en
localització i característiques- d’una Àrea per a Gossos en l’entorn de Can Xiringoi.»


Resta molt per fer i ens preocupa el manteniment, neteja i desinfecció de les instal·lacions, a l'hora que la poca voluntat de dialeg del Govern amb els usuaris.