Barcelona

Nou Barris

Notícia

a Nou Barris volem participació ciutadana


L'actual crisi sanitària ens ha dut una greu crisi econòmica i habitacional. Per lluitar contra l'agreujament de les desigualdats és important que administracions, entitats, veïns i veïnes, i xarxes ciutadanes, parlin, es coordinin i treballin plegats.

Per contra les especials circumstàncies en que es desenvolupen els òrgans de govern i de participació del Districte degut a les restriccions imposades per combatre la COVID19 ens han dut a una crisi en els mecanismes de participació al Districte.

Cal garantir sempre les mesures necessàries davant la pandèmia però fentles compatibles amb drets fonamentals com el de participació. No hem d'oblidar que l’article 39.1 de les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes estableix que «la promoció de la participació ciutadana fonamentarà tota l’actuació del districte en tant que dret fonamental de la ciutadania i principi inspirador del’administració municipal». Nosaltes creiem que cal fer esforços per tal de mantenir la intensa tradició participativa dels veïns i veïnes de Nou Barris i del seu teixit associatiu en els òrgans i processos participatius.

Durant aquesta segona onada de la COVID els òrgans de govern i participació estan sent totalment telemàtics i aquest fet dificulta la participació a causa de l’evident bretxa digital existent, però també per la falta d’informació, els sistemes d’inscripció i participació emprats, per la limitació dràstica de la participació directa de la ciutadania, i l’aplicació arbitrària d’alguns criteris de funcionament en les reunions telemàtiques. És evident el fracàs de participació tant d’entitats, com de veïnes i veïns particulars a les diferents convocatòries telemàtiques que s’estan celebrant.

El Districte arrossega també una greu manca de regularitat en la convocatòria d’alguns consells sectorials en aquest mandat, en bona part deguda a la proliferació de taules, grups de treball i reunions diverses que d’un temps ençà substitueixen de facto el funcionament regular d’alguns consells. Tot això incideix en una baixa interacció participativa amb el veïnat, tant amb la qüestió del PAD, com en l’imminent procès participatiu del Pla de
Barris.

Per tot plegat i en previsió de que aquestes circumstàncies encara s’hagin d’allargar mentre les circumstàncies sanitàries així ho recomanin Esquerra presenta aquesta proposició al Ple de Districte del 10 de desembre:


PROPOSICIÓ

Que el Govern del Districte convoqui de forma urgent un espai de debat amb els grups municipals i entitats veïnals representatives amb l’objectiu de garantir que durant el període de restriccions sigui efectiu el dret a la participació als diferents òrgans de govern i participació del Districte; on s’acordin -cercant el màxim consens possible- les mesures i formats que millor permetin acomplir aquest objectiu, com ara: recuperar la presencialitat o semipresencialitat dels òrgans, cercant els llocs i mitjans adients; l’aplicació de nous formats i metodologies a les convocatòries; simplificació i efectivitat dels sistemes d’inscripció i accés; o recuperar la regularitat i efectivitat en tots els consells sectorials, entre d’altres.