Barcelona

Notícia

ERC Barcelona al costat de la gent gran

La Federació de Barcelona d’ERC ens hem adherit a l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat entre Generacions 2012.

La Unió Europea ha declarat l’any 2012 com l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat Generacional doncs es calcula que  la població major de 60 anys augmentarà 2 milions cada any entre el període 2015-2035, mentre que la població en edat de treballar anirà disminuint.

Fomentar l’envelliment actiu significa impulsar polítiques adreçades a la gent gran perquè esdevingui pro activa i se senti implicada i compromesa en el propi canvi i en la ciutat. La solidaritat entre generacions ha de servir per aprofitar el coneixement i experiència de la gent gran i també per a reconèixer socialment aquests valors.

L’adhesió d’ERC Barcelona es produeix perquè compartim al 100% aquests objectius però volem recordar que hi ha diversos aspectes de mobilitat i accessibilitat pendents a la ciutat i esperem que s’elabori en un termini breu el Pla Municipal d’Accessibilitat. També cal avançar en la promoció de l’autonomia personal de la gent gran mitjançant l’adaptació de les seves llars a les seves necessitats.  I, per descomptat, cal garantir el desplegament total de la Llei de la Dependència a totes les persones que ho necessiten; aquest és un objectiu que encara no s’ha assolit a Barcelona.

Altres mesures que demanem són: potenciar zones als parcs on projectar el que s’anomena “Parcs saludables”,  instal·lar més bancs al carrer i que siguin adequats a la gent gran.

Cal també tenir en compte que hi ha moltes persones grans que, per diversos motius, s’han vist desplaçats del mercat laboral. Aquestes persones tenen un bagatge que no s’ha de perdre i cal trobar fórmules per aprofitar la seva experiència en el món empresarial i fer que els joves es puguin beneficiar d’aquests valors. I en sentit invers, creiem que els joves poden ajudar la gent gran en l’alfabetització digital.