Barcelona

Sants-Montjuïc

Notícia

Debat amb la Regidora Marina Gassol


Ponent: Marina Gassol, Diplomada en Direcció i Administració d'Empreses. Personal laboral de la Generalitat de Catalunya al DOGC (1995-2016) i a l'Oficina de Seguiment i Suport a les Comissions Paritàries Estat-Generalitat (2016-2020). Membre de la Junta Territorial de Barcelona (2014-2020) i Junta General de FAPAC (2017-2020) (vocalia pedagògica i curricular). Ha format part de diferents plataformes veïnals de Ciutat Vella. Presidenta d'ERC-Barcelona Vella. Actualment Regidora a l'Ajuntament de Barcelona, responsable de l’àmbit d’infància, família, participació i usos del temps, ens ha parlat de les prioritats del grup municipal i que s’està fent des d’ERC en l’àrea de la seva responsabilitat.

Des del punt de vista de l'àmbit de família la Regidora ens ha indicat que es tracta d'un tema de difícil sortida a Plenari on se solen tractar diversitat d'assumptes i aquest es minoritari, però ha incidit que actualment està lluitant per la problemàtica dels IBI de les famílies monoparentals a Barcelona. Tradicionalment s'havia establert una reducció en la quota a pagar per aquestes famílies. Aquesta reducció l'any passat va deixar d'aplicar-se per un descuit de l'Ajuntament. A l'estar reconegudes a Espanya només les famílies nombroses, no s'ha pogut fer res quan van deixar de convocar-se els ajuts i es van rebre les queixes de les persones afectades. Actualment s'està lluitant perquè es faci aquest any, però des del govern municipal no s'ha donat encara resposta a la petició. ERC està intentant aplicar de nou aquests ajuts sense deixar d'atendre el fet que el debat és que l’ajut és per al que té pis en propietat i hauria de ser més bé per a qui el necessita.

En relació a l'àmbit de la infància Marina Gassol ha explicat les propostes que s'estan fent amb aquesta perspectiva. Estem parlant d'un segment de la societat que sembla que no existeix i per això denuncia que la ciutat no és gens amable per ells. Hem d'aconseguir introduir aquesta perspectiva en tots els àmbits, inclòs el pressupostari.
A l'hora de parlar de la seva participació ha ressaltat la iniciativa que es promogui una millora en el procés participatiu dels menors. La
Regidora reconeix que no se'ls està donant una autèntica veu com sí passa amb els seus professors o progenitors i no estaria de més escoltar les seves propostes en temes com places o parcs infantils. Destaca que tenen una mirada molt possibilista.
Marina Gassol s'ha referit també a l'existència de molts infants en situació de pobresa, indicant que hi ha un fons de 2.500.000 euros que tampoc sabem on van a parar. El problema és que no es disposa de dades perquè l'Ajuntament no sempre respon bé a les preguntes que se li formulen, i és que des de l'oposició és complicat obtenir totes les dades així com revertir les seves actuacions ja que vénen marcades pel govern municipal.

En l'àmbit de la participació la Regidora ens ha indicat els problemes que veu en els consells de barri, com són l'escassa participació ciutadana, la poca assistència a plens o les males connexions en els debats. Entén que s'hauria de fer de forma més homogènia en tots els districtes. En aquest sentit des d'ERC s’està treballant en el nou reglament de participació, de què encara esperem el document final per iniciar el tràmit de la seva aprovació. També ha destacat la problemàtica establerta en la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local en el seu article 71 que requereix l'autorització del Govern de la Nació per poder sotmetre a consulta qualsevol assumpte que sigui de competència municipal.

En l'àmbit dels usos del temps Marina Gassol ha ressaltat la necessitat que aquests també haurien d'estar en l'agenda política municipal. Afirma que si volem actuar en problemàtiques com la conciliació cal una reforma laboral i dels horaris de comerços. A ERC estem treballant per implementar una Oficina de Usos del Temps per estudiar com respira la ciutat sense tenir encara una resposta clara per part de l'Ajuntament, i és que la pandèmia ha obligat que s’actuï amb diligència atès que ha representat la ruïna de molts comerços.

En el debat s'ha comentat el següent:

La problemàtica que els parcs infantils no tenen en compte els infants amb mobilitat reduïda: ha afirmat que no n'hi ha prou ni
estan adaptats; considera que seria bo eliminar les barreres com a mínim en un de cada barri, sent molt difícil fer-ho en tots.
Crida l'atenció que fins i tot en un recentment construït no s'hagi mirat que estigui totalment adaptat.

Sobre la participació ciutadana la Regidora ha aclarit que no funciona correctament la forma de permetre a la ciutadania decidir en diversos àmbits, destacant el pressupostari. La seva influència és mínima donat que no es promocionen els processos participatius raó per la qual només ha triomfat allò que té molta tirada o una gran quantitat de persones interessades.
En aquest sentit Marina Gassol entén que no s'ha aconseguit que la gent vagi de la mà amb la ciutat al no promocionar la participació i assistència per conèixer la seva opinió en els diferents actes. Per això considera que quan accedim a l'alcaldia s'haurà de canviar el mètode participatiu així com la influència de la ciutadania en els pressupostos.

S'ha parlat de la Bústia de Suggeriments de la qual ha destacat que no n’hi ha a tots els barris, que està limitada la quantitat de suggeriments que es poden presentar i a què no se sol respondre, sent aquesta una forma d'actuació que hauria de canviar.

També la Regidora ens ha comentat el treball que s'està efectuant en el projecte Barcelona Vella destinat a la recuperació de l'espai després de la crisi sanitària. La idea és recuperar els seus barris i revertir la situació estudiant el mapa, establint els problemes existents que han aparegut i les solucions que es poden adoptar amb la idea de trobar una fórmula que ajudi a dinamitzar el comerç i la cultura potenciant també la comunicació.

Sobre els problemes de les persones de diversos orígens, s'ha destacat que la pandèmia els ha agreujat, reconeixent que la seva situació és complicada al no arribar les ajudes per la devastació en què es troben els serveis socials. En aquest sentit Marina Gassol ha comentat que Serveis Socials d'ERC està treballant per aconseguir mitigar-ho per tractar-se d'un assumpte que en la situació actual ens preocupa més que mai.

També s'ha comentat la problemàtica que tenen les mares immigrants amb fills a l'hora d'aconseguir accedir a habitatges de lloguer per la discriminació i negativa a llogar dels propietaris i la dificultat que suposa posar-hi remei.

Hem pogut assistir a un debat molt interessant en el qual la nostra Regidora Marina Gassol ens ha mostrat els problemes que veu que pateix la nostra ciutat des de l'àmbit de què és responsable, problemes que s'han agreujat per la pandèmia; s’ha destacat l'esforç que l’equip d 'ERC està fent per trobar solucions en la mesura de les possibilitats que representa no estar en el govern.